Školní poradenské centrum

Všeobecné informace

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, pokud ve škole pracuje školní psycholog nebo školní speciální pedagog, tak se podílí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Školy a školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka, postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné součinnosti.

Rozsah činností školního poradenského centra

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Školní poradenské centrum ve školní roce 2017/2018

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Drvotová

Telefon: +420 312 248 081

E-mail: hana.drvotova@10zskladno.cz

Konzultační hodiny: úterý od 14:00 (vždy po domluvě) a dle domluvy

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Eisová

Telefon: +420 312 248 081

E-mail: sarka.eisova@10zskladno.cz

Konzultační hodiny: pátek 7:00 – 7:30, 10:00 – 11:00 a dle domluvy

Metodik prevence

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Kropáčová

Telefon: +420 312 248 081

E-mail: marketa.kropacova@10zskladno.cz

Konzultační hodiny: pátek 8:45 – 9:30 a dle domluvy

Školní psycholožka

Kontaktní osoba: Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.

Telefon: +420 312 248 081

E-mail: simona.pekarkova@10zskladno.cz

Konzultační hodiny: každý čtvrtek a dle domluvy

Školní speciální pedagožka

Kontaktní osoba: Bc. Tereza Bělohradská

Telefon: +420 312 248 081

E-mail: tereza.belohradska@10zskladno.cz

Konzultační hodiny: pouze dle domluvy

Omluvenka
E-mail
Online
Telefon