Search
Close this search box.

Vnitřní řád školní jídelny

Založení účtu a přihláška ke stravování

Pro nové strávníky je k dispozici přihláška ke stravování v podobě přímého založení účtu, a to zde.

Stačí tedy vyplnit požadované údaje a postupovat dle pokynů, které dorazí na registrační e-mail.
Celé založení účtu strávníka probíhá digitálně a na konci procesu pouze stačí vyzvednout čip.

Kontaktní informace

Telefon: +420 312 249 348

E-mail: jidelna@10zskladno.cz

Odhlašování obědů: +420 724 812 599 (SMS zprávy nejsou akceptovány)

Účetní školní jídelny: Tereza Hašková – tereza.haskova@10zskladno.cz

Hlavní kuchařka: Nikola Pecková – nikola.peckova@10zskladno.cz

Vnitřní řád školní jídelny

VERZE: červen 2024

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů: Vnitřní řád školní jídelny platí od 1. září 2022 pro žáky i pro děti přípravné třídy. V rámci textu je tato skupina dle potřeby definována jako žáci, děti, případně také jako strávníci.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. Rozsah poskytovaných služeb viz systém HACCP.

Ceny aktuálního stravného jsou uvedeny níže. Ceny obědů a svačin se mohou průběžně měnit (závisí na cenách potravin a dalších faktorech). Žák se přihlašuje ke stravování založením svého účtu. Při založení účtu uvede údaje potřebné pro výpočet a účtování stravného. Údaje posléze budou použity v matrice školní jídelny. Přihlašování obědů provádí strávníci samostatně přes internet.

1. Úřední hodiny účetní školní jídelny

Pro žáky denně od 9:30 do 9:50, pro veřejnost každou středu od 8:00 do 13:30. V těchto hodinách lze řešit stravné, čipy atd.

2. Stravné

2.1. Ceny

S platností od 1. února 2023 se upravují ceny stravného následovně. Žáci se dělí do kategorií podle věku dosaženého v daném školním roce (vyhláška č. 107/2005 Sb.).

I. kategorie (děti 7-10 let): 33 Kč

II. kategorie (děti 11-14 let): 35 Kč

III. kategorie (děti 15 let): 37 Kč

Cizí strávníci: 83 Kč

2.2. Platba

Na doporučení zřizovatele jsou od 1. září 2017 upřednostňovány platby převodem na účet (bezhotovostní platby stravného).

Číslo bankovního účtu pro platby stravného převodem je: 222956227/0600

Pro identifikaci platby je nutné uvádět variabilní symbol (identifikační číslo strávníka) a do poznámky napsat jméno a příjmení dítěte, třídu a důvod platby.

Platební informace

Detailní informace ohledně plateb, variabilních účtů atd. můžete najít zde.

Jak získat variabilní symbol:

1. Na vyžádání ve školní jídelně u účetní školní jídelny, a to osobně nebo e-mailem (jidelna@10zskladno.cz).

2. Stávající strávníci budou obeznámeni s variabilními symboly v žákovských průkazech, případně přes třídní učitele.

3. V sekci Informace, a to po přihlášení se na www.strava.cz (externí odkaz – číslo školní jídelny je 1526).

Ve výjimečných případech bude možné uhradit stravné hotově, avšak pouze v úředních hodinách (viz výše), a to zejména na delší časové období (delší než jeden kalendářní měsíc).

Stravné je nutné uhradit nejpozději do 7. dne měsíce na měsíc následující. Např. do 7. září na měsíc říjen. Výjimku tvoří období letních prázdnin, kdy je nezbytné uhradit stravné nejpozději do 20. července, aby bylo možné vše včas zpracovat a následně si objednat na září. Výše částky není nijak omezena.

Po ukončení každého školního roku bude stávajícím/pokračujícím strávníkům vrácen přeplatek vyšší než 750 Kč (750 Kč je zaokrouhlená částka odpovídající platbě za stravné na první měsíc nového školního roku) a všem odchozím strávníkům bude vrácen celý zůstatek. Všechny zůstatky budou automaticky zaslány na účet uvedený při založení účtu strávníka.

3. Obědy

3.1. Volba

Je možné vybírat ze dvou jídel a to buď přes internet. Ze stejného důvodu nelze též přes internet po dobu 2 dnů od aktuálního data provádět žádné změny – přihlášky a změny chodu (důvodem je objednávání surovin pro kuchyň). Pokud přesto strávník potřebuje některou tuto změnu udělat, obrátí se na účetní školní jídelny, a to telefonicky, případně e-mailem. Bude vyhověno podle provozních možností.

Jídelníček se zveřejňuje zpravidla 25. den v měsíci a od té chvíle je možné objednávat.

3.2. Odhlašování

Rodiče jsou povinni odhlásit dítě z oběda, není-li ve škole. Jinak může být požadován doplatek do plné ceny oběda. Nárok na odebrání stravy za zvýhodněných podmínek má žák pouze první den nemoci. Na zbývající dny nemoci jsou rodiče povinni žáka z obědů odhlásit.

Odhlašuje se zásadně předem – alespoň jeden den. V případě náhlé nemoci do 7:00 téhož dne (při nečekaném onemocnění, u kterého nelze předpokládat délku absence, doporučujeme odhlásit více dní a po ukončení onemocnění opět obědy přihlásit). V ranních hodinách nelze odhlašovat akce dlouho dopředu známé – výlety, školy v přírodě, soutěže, dovolené, kulturní, sportovní akce atd. Strávníky může po dohodě také hromadně odhlásit učitel – např. právě ony akce dlouho dopředu známé.

Strávník musí dbát na včasné odhlášení, pokud oběd nechce. K odhlášení mohou strávníci použít telefonní číslo +420 724 812 599 (SMS zprávy nejsou akceptovány), případně si mohou odhlašovat obědy sami také pomocí čipu v jídelním boxu a přes internet – po přidělení uživatelského jména a hesla u účetní školní jídelny na www.strava.cz (externí odkaz – číslo školní jídelny je 1526).

Ve dnech prázdnin se nevaří, ve dnech ředitelského volna se strava zajišťuje pouze pro děti, pro které je na tyto dny zajištěna školní družina.

3.3. Odebírání

Strávníci s čipy se u výdejního okénka prokazují přiložením čipu, který registruje odběr oběda. Pokud čip zapomenou, účetní školní jídelny jim vydá náhradní stravenku.

Součástí každého oběda je nápoj (ovocný sirup, vitamínový nápoj, čaj, mléko atd.).

Výdej obědů probíhá v době od 11:30 do 13:45. Cizí strávníci a ti, kdo odebírají oběd pro žáka první den nemoci, mají povolen odběr oběda pouze v době mimo hlavní provoz – tj. od 10:45 do 11:30. V době obědů je zakázáno zdržovat se v prostoru před školní jídelnou.

Při výdeji do jídelních nosičů odpovídají kuchařky za kvalitu stravy pouze ve chvíli naplnění do nosičů – strávník je povinen předkládat čisté nosiče. Vydaná strava je určena k okamžité spotřebě a je zakázáno ji (vyjma v jídelních nosičích) vynášet ze školní jídelny.

Vstup do školní jídelny je povolen pouze osobám, které se ve školní jídelně stravují, případně odpovědnému dohledu. Z hygienických důvodů je přísně zakázán vstup zákonným zástupcům atd.

Do školní jídelny vpouští žáky pedagogický pracovník pověřený dohledem. Žáci se pak posléze řadí do patřičné fronty dle svého výběru oběda. Polévku si nalévají sami, případně za pomoci zaměstnance školy. Žáci vždy dbají všech pokynů zaměstnanců školy a dodržují pravidla slušného chování, kulturního stolování, udržují čistotu, pořádek a klid. Po konzumaci stravy odnáší žáci talíře, příbory atd. k příslušnému okénku, kde vše odevzdají.

4. Postup při objednávání stravy po internetu

Na začátku (předpokládá se při nástupu do první třídy) nahlaste účetní školní jídelny potřebné údaje. Ta vám posléze vygeneruje uživatelské jméno (ve tvaru „prijmenijmeno“, které bude při shodě jmen ještě doplněno o číslo), heslo (bude jej možné později změnit) a sdělí variabilní symbol.

Přihlaste se do stravovacího systému na www.strava.cz (externí odkaz – číslo školní jídelny je 1526).

V sekci Přihlášení vyplňte číslo školní jídelny (políčko Výběr jídelny), které je 1526. Dále pak vyplňte uživatelské jméno (políčko Uživatel) a heslo (políčko Heslo). Po vyplnění všech tří políček klikněte na Přihlásit.

Po úspěšném přihlášení do systému (a zobrazení úvodní obrazovky v podobě vaší hlavní stravovací karty) vyberte sekci Objednávky. Následně se objeví jídelníček na dané období. Vybírat/měnit jednotlivá jídla můžete jejich zaškrtnutím v políčku vlevo (červené políčko již nelze vybrat, protože již není k dispozici možnost pro výběr/změnu této objednávky). Svůj výběr vždy musíte potvrdit kliknutím na Odeslat, čímž celý úkon dokončíte.

V pravém rohu jídelního lístku najdete v liště částku, kterou máte k dispozici (označeno jako Přeplatek).

Jídelníček na další měsíc je vždy zveřejňován 25. den v měsíci předchozím (např. na říjen je jídelníček zveřejněn 25. září).

Odhlášku oběda, např. z důvodu nemoci, lze provést nejpozději do 7:00 téhož dne. Žádáme strávníky, aby plánované odhlášky nenechávali na poslední chvíli, ale prováděli je co nejdříve.

Při prvním přihlášení proveďte kontrolu vaší e-mailové adresy v sekci Nastavení. Zde lze také provádět změny hesla, popř. změnu e-mailové adresy.

V případě jakýchkoliv informací se na nás neváhejte obrátit, případně využít možnosti nápovědy přímo ve stravovacím systému.

5. Čipy

Každý strávník musí mít vlastní čip. Žáci si ho mohou pořídit u účetní školní jídelny a cizí strávníci v sekretariátu. Pokud si chce strávník zakoupit nový (první barevný – červený nebo žlutý) čip, musí vždy na zaplatit nevratnou zálohu 75 Kč (čip se stává jeho majetkem). Pokud čip ztratí, může si pořídit nový za 150 Kč (cena nového čipu je navýšena o administrativní poplatek ve výši 75 Kč). Pokud strávník ztratí svůj původní VIS čip, může si koupit nový barevný za 75 Kč. Žáci mají přidělenu červenou barvu čipů a slouží pouze pro výdej obědů, cizí strávníci mají přidělenu žlutou barvu čipů a slouží také pouze pro výdej obědů.

Když žák čip zapomene, případně ho ztratí, dostane náhradní stravenku, avšak nejvýše čtyřikrát. Posléze je povinen si koupit nový čip dle podmínek uvedených výše.

Dojde-li ke ztrátě čipu, je držitel povinen ohlásit tuto skutečnost účetní školní jídelny, která čip zablokuje proti zneužití.