Search
Close this search box.

Vnitřní řád školní družiny

Kontaktní informace

Telefon: +420 725 756 472

E-mail: druzina@10zskladno.cz

ŠD1A: Martina Větrovcová +420 601 364 091

ŠD1B: Simona Vinšová +420 725 789 249

ŠD2A: Petra Jelínková +420 725 792 705

ŠD2B: Mgr. Renata Turecká +420 725 433 258

ŠD3A: Hana Prošková +420 725 909 261

ŠD3B: Bc. Jindra Majerová +420 725 756 472

ŠD4: Michaela Júdová +420 725 765 355

ŠDPT: Radka Procházková +420 601 594 754

Vnitřní řád školní družiny

VERZE: ŘÍJEN 2022

Vnitřní řád školní družiny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů: Vnitřní řád školní družiny platí od 1. září 2022 pro žáky i pro děti přípravné třídy. V rámci textu je tato skupina dle potřeby definována jako žáci, případně také jako děti. V rámci školní družiny jsou pak děti/žáci bráni za účastníky zájmového vzdělávání.

1. Všeobecná ustanovení

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. 

Činností vykonávaných školní družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do školní družiny. Školní družina může vykonávat činnost pro děti, případně děti a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna.

Tento vnitřní řád určuje pravidla provozu a režim školní družiny.

1.1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců jsou vymezeny ustanovením školského zákona. Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád školní družiny upravuje zejména práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání. 

Pokud žák nebo zákonný zástupce narušuje opakovaně řád a činnost školní družiny, může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

Žáci mají právo:

 1. Na zájmové vzdělávání a školské služby podle školského zákona dle podmínek školního vzdělávacího programu školní družiny.
 2. Účastnit se všech činností a aktivit.
 3. Na zajištění prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, sociální komunikaci, dostatek odpočinku a volného času a v neposlední řadě na dodržování základních psychohygienických podmínek.
 4. Na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání.
 5. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí a sociálně patologických jevů.
 6. Být seznámeni s předpisy vztahujícími se k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.
 7. Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Podmínkou podání všech návrhů je slušná a kulturní ústní či písemná forma. Své podněty žák podává vychovatelce v oddělení, vedoucí vychovatelce, výchovnému poradci, školní psycholožce nebo vedení školy.

Žáci jsou povinni:

 1. Řádně a včas navštěvovat školní družinu dle údajů.
 2. Dodržovat školní řád a vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 3. Plnit pokyny pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem školní družiny.

Zákonní zástupci mají právo:

 1. Na informace o chování žáka ve školní družině.
 2. Na informace o akcích pořádaných školní družinou.
 3. Podávat návrhy k práci školní družiny.

Zákonní zástupci jsou povinni:

 1. Řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisový lístek, včas ohlásit změny v údajích.
 2. Řádně zdůvodnit nepřítomnost žáka ve školní družině.
 3. Včas uhradit úplatu za pobyt žáka ve školní družině.
 4. Vyzvedávat žáka ze školní družiny ve stanovené době.
 5. Seznámit se s vnitřním řádem školní družiny a respektovat jej.
 6. Zajistit stravování žáka ve školní jídelně.

1.2. Činnost školní družiny

Školní družina poskytuje výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování zejména v rámci volnočasových aktivit. Denní režim zahrnuje činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné a přípravu na vyučování. Proces výchovy a vzdělávání ve školní družině není pokračováním školního vyučování a má své vlastní odlišnosti v metodách a formách práce s žáky. Základní činností je učení hrou, které je založeno na poznávání okolního světa praktickými zkušenostmi a vlastními smysly. Zážitky obohacují sebepoznání, plnohodnotné prožívání, rozšiřují vědomosti, dovednosti a schopnosti a přinášejí pozitivní emocionální prožitky.

Sedm oddělení školní družiny se nachází ve školních učebnách a jedno oddělení má zázemí v místnosti č. 218. Pohybové aktivity jsou realizovány v tělocvičně, na školním hřišti s umělým povrchem i na školní zahradě, kde jsou instalovány herní prvky. Stravování žáků probíhá ve školní jídelně, která je součástí školy. Žáci využívají hygienické zázemí v prostorách školní družiny.

2. Organizace a provoz

2.1. Přijímání žáků a jejich odhlášení

 1. Do školní družiny jsou přijímány děti přípravné třídy a žáci 1.–5. tříd. Kapacita naplněnosti jednoho oddělení školní družiny je nejvýše 30 dětí, nejméně 20 dětí. V případě nutnosti lze rozdělit děti do ostatních oddělení. Celková kapacita školní družiny je 205 žáků v osmi odděleních. Do jednotlivých oddělení nejsou žáci zařazeni na základě věku a ročníku. Oddělení jsou otevřená pro všechny ročníky prvního stupně základní školy.
 2. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce každoročním vyplněním interaktivní přihlášky na webových stránkách školy a přílohy k přihlášce s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze školní družiny. Zákonný zástupce vyplněním přihlášky souhlasí s uvedenými podmínkami. O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Zápis žáků k docházce do školní družiny je vyhlášený ředitelkou školy na přelomu měsíce května a června. Zákonní zástupci jsou povinni vyplnit přihlášku nejpozději ke stanovenému datu ukončení přijímacího řízení. Přijato bude 205 žáků, kteří odevzdají ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku. Přednostní právo na přijetí do školní družiny mají žáci nižších ročníků prvního stupně a děti přípravné třídy. Zájemci budou uspokojováni od nejmladších po starší.
 3. Informace o přijímání žáků do školní družiny jsou vždy dostupné na webových stránkách a na nástěnce v hale školní družiny, a to s dostatečným předstihem.
 4. Školní družinu navštěvují pouze žáci řádně přihlášení k pravidelné i nepravidelné docházce.
 5. Žáka je možné odhlásit z docházky do školní družiny kdykoliv během školního roku na základě písemné žádosti, kterou předá zákonný zástupce vedoucí vychovatelce.
 6. O vyloučení žáka ze školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky a po projednání pedagogickou radou. Rozhodnutí o vyloučení ze školní družiny sdělí ředitelka školy zákonným zástupcům žáka písemně s patřičným odůvodněním. V případě neuhrazení poplatku za školní družinu lze žáka vyloučit okamžitě. Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

2.2. Úplata

Výše příspěvku na školní družinu je stanovena v souladu s §19 písmeno C, odst. 2 zákona č. 190/93 Sb. a činí 110 Kč na jedno dítě za kalendářní měsíc. Příspěvek musí být hrazen bankovním převodem. Částka k zaplacení na celý školní rok činí 1 100 Kč. Platbu je nutné uhradit jednorázově do 25. října příslušného školního roku. V případě neuhrazení částky bude žák ze školní družiny vyřazen. Poplatek platí i žáci, kteří navštěvují pouze ranní školní družinu (vyhláška Magistrátu města Kladna č. 19/01). Přeplatek za školní družinu bude navrácen automaticky převodem na bankovní účet, který uveden v přihlášce do školní družiny, a to nejpozději na konci školního roku.

Číslo bankovního účtu pro platbu úplaty převodem je: 153975837/0600

Pro identifikaci platby je nutné uvádět variabilní symbol (evidenční číslo dítěte) a do poznámky napsat jméno a příjmení dítěte, třídu a důvod platby.

Úplata v období speciálních režimů:

 1. Na období, ve kterém školní družina neposkytuje zájmové vzdělávání v důsledku zákazu osobní přítomnosti žáků ve školní družině, ředitelka školy nově stanoví výši úplaty úměrně sníženou době, po kterou školní družina neposkytuje zájmové vzdělávání.
 2. Na období, ve kterém školní družina standardně poskytuje zájmové vzdělávání, bude zachována dříve stanovená výše úplaty.
 3. Bude vymezena lhůta, ve které zveřejní výši úplaty v období, kdy školní družina neposkytuje zájmové vzdělávání v důsledku zákazu osobní přítomnosti žáků ve školní družině.
 4. Bude vymezen způsob zveřejnění takto stanovené úplaty.
 5. Bude vymezena lhůta vyúčtování (vrácení přeplatku, převedení přeplatku na další období zájmového vzdělávání ve školní družině).

Platební informace

Detailní informace ohledně plateb, variabilních účtů atd. můžete najít zde.

2.3. Provoz

 1. Provoz ranní školní družiny je zahájen v 6:30 a trvá do začátku dopoledního vyučování v 7:30, popřípadě dle potřeb školy déle. Před odchodem žáků z ranní a odpolední školní družiny na vyučování musí být pečlivě uklizeny všechny užívané prostory. Odpolední provoz je zajištěn od 11:30 do 17:00. Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout si své dítě nejpozději v 17:00. Pokud tak neučiní, budou telefonicky upozorněni. Informována bude i třídní učitelka žáka a budou přijata opatření dle školního řádu a vnitřního řádu školní družiny.
 2. Na základě rozhodnutí ředitelky školy není zajištěn prázdninový provoz školní družiny. Ve dnech ředitelského volna informují vychovatelky školní družiny písemně zákonné zástupce o podmínkách provozu školní družiny. Zákonný zástupce je povinen písemnou formou oznámit vedoucí vychovatelce účast dítěte ve školní družině v době ředitelského volna.
 3. Žáky školní družiny předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna ji informovat o jakékoliv změně v rozvrhu.
 4. Žáci ze školní družiny obědvají společně s příslušným oddělením. Do školní jídelny chodí společně s vychovatelkou, která zodpovídá za správné stolování, kázeň a bezpečnost ve školní jídelně.
 5. Před pobytem v přírodě se žáci převlékají do vycházkového oblečení. Toto oblečení si nechají v uzamčené šatně své třídy, nebo v uzamčené skříňce ve školní družině. Během pobytu venku jsou osobní věci žáků uzamčeny v prostorách školní družiny.
 6. Na vycházku odcházejí žáci organizovaně ve dvojicích pod vedením vychovatelky. Pobyt v přírodě se řídí programem výchovné práce školní družiny, ve kterém se počítá s volným pobytem žáků na bezpečných místech. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka. Žák je povinen dodržovat pravidla BOZ a pokyny vychovatelky.
 7. Objednávky obědů si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně dle vnitřního řádu školní jídelny, stejně tak i odhlašování žáka z obědů. Školní družina obědy neodhlašuje. Každý žák, musí mít zajištěný oběd. Docházka na obědy je podmínkou docházky do školní družiny.
 8. Žáci jsou povinni udržovat ve školní družině pořádek. Svévolné poškození zařízení a vybavení školní družiny bude zákonnému zástupci žáka účtováno k úhradě.
 9. Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní družiny, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a režim pracovny. Žák je povinen hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení školní družiny. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
 10. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností. 
 11. Zákonní zástupci jsou seznámeni s vnitřním řádem školní družiny při zahájení docházky žáka do školní družiny a seznámení potvrdí svým podpisem.
 12. Zákonní zástupci mohou kdykoliv školní družinu navštívit, zapojit se s dítětem do činností a jsou zváni na významnější akce.
 13. Zákonní zástupci a další návštěvníci do učeben školní družiny nevstupují z hygienických důvodů. Za cenné věci, vyšší finanční obnosy a přinesené hračky neručí školní družina ani základní škola (možnost uložení finančního obnosu či cenných věcí u příslušné paní vychovatelky).

2.4. Odchod a vyzvedávání

 1. Žáci ze školní družiny odcházejí podle nahlášených časů zapsaných v příloze k přihlášce do školní družiny. V případě mimořádné změny týkající se vyzvednutí dítěte ze školní družiny má povinnost zákonný zástupce informovat příslušnou vychovatelku písemně (např. formou lístečku) nebo prostřednictvím e-mailové korespondence s denním předstihem. Výjimečně lze žáka uvolnit dříve na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu, podpis a přebrání zodpovědnosti za dítě (vzor je k dispozici ke stažení na webových stránkách a u vedoucí vychovatelky). Vzhledem k nutným opatřením bude vstup rodičům do školy umožněn pouze při předem domluvených konzultacích. Konzultace s vychovatelkou je aktuálně možná po telefonu, nebo osobně po vzájemné dohodě. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. Sdělení psaná jinou osobou než zákonným zástupcem nemohou být akceptována. Na telefonická sdělení nesmí vychovatelka žáka ze školní družiny uvolnit.
 2. Pravidelné odchody ze školní družiny označí rodiče v příloze k přihlášce do školní družiny, povinný údaj (čas a způsob odchodu – zda jde samo nebo má doprovod). Čas odchodu dítěte ze školní družiny je závazný a vyžadujeme jeho dodržování. Při odchodu dětí s doprovodem si zmocněná osoba vyzvedává dítě osobně hlavním vchodem budovy školy. Žáci odcházejí buď do 13:30 hodin, nebo až od 15:00 hodin (důvodem jsou vycházky a zájmové aktivity mimo areál školy, zájmové kroužky). Na zavolání na soukromý mobilní telefon žáka nebude dítě ze školní družiny propuštěno (nařízení ředitelky školy).
 3. V případě, že dítě odchází domů s doprovodem, si budou rodiče (další zmocněné osoby) žáky vyzvedávat předním vchodem. Před školou zavolají na příslušné oddělení školní družiny a nahlásí jméno, příjmení a kód, kterým jsou poslední tři číslice evidenčního čísla, a na základě tohoto ověření může dítě školní družinu opustit. Zmocněná osoba následně zazvoní na vrátnici a bude vpuštěna do prostor za vstupními dveřmi, kde svým podpisem do předávacího archu stvrdí osobní převzetí žáka.
 4. Žáka si osobně přebírá zákonný zástupce nebo osoba uvedená v příloze k přihlášce (uvedená osoba musí být starší 8 let). Zmocněná osoba přejímá za dítě plnou zodpovědnost.

ŠD1A: Martina Větrovcová +420 601 364 091

ŠD1B: Simona Vinšová +420 725 789 249

ŠD2A: Petra Jelínková +420 725 792 705

ŠD2B: Mgr. Renata Turecká +420 725 433 258

ŠD3A: Hana Prošková +420 725 909 261

ŠD3B: Bc. Jindra Majerová +420 725 756 472

ŠD4: Michaela Júdová +420 725 765 355

ŠDPT: Radka Procházková +420 601 594 754

3. Režim školní družiny

3.1. Personální zajištění

Učebny školní družiny se otevírají příchodem vychovatelky, před odchodem z učebny musí být zavřena okna, učebna musí být uklizena a uzamčena. Za provedení odpovídá správce učebny. Za úklid skříněk zodpovídá vychovatelka. Za úklid učeben zodpovídá zaměstnanec pověřený úklidem, a to i mimo provoz školní družiny. Provoz školní družiny je personálně zajištěn vychovatelkami, jejichž povinnosti stanoví vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech 87/1992 Sb. Vychovatelky nastupují do zaměstnání minimálně 30 minut před stanovenou přímou pedagogickou činností. Pomůcky potřebné k výchovně vzdělávací činnosti si vychovatelka připravuje vždy předem v nepřítomnosti dětí. Vychovatelky vedou děti k dodržování zásad hygieny, dbají na pravidelné mytí rukou v průběhu pobytu ve školní družině. Vychovatelky dbají na pravidelný pitný režim a na bezpečí dětí. Vychovatelka každé zranění zapisuje do knihy úrazů a ošetří drobná poranění. Při vážnějším zranění vychovatelka neprodleně informuje zákonné zástupce a vedení školy a případně zajistí odbornou lékařskou pomoc.

3.2. Struktura výchovně vzdělávací činnosti

6:30 – 7:30 (případně dle potřeby školy déle)

Realizují se převážně klidové hry, poslechové činnosti, relaxační techniky, odpočinek na koberci.

10:35 – 13:00

Odpočinkové činnosti, hygienické činnosti, oběd.

13:00 – 13:30

Rekreační činnost (besedy, četba, vyprávění, tematické rozhovory) relaxační činnosti (rekreační) – slouží k regeneraci sil, mohou být ve svižnějším tempu, spontánní hry žáků, pohybové hry, tanec, jóga, zumba, sportovní a turistické prvky.

13:30 – 14:40

Realizace zájmových kroužků pod vedením vychovatelek školní družiny. Rozvíjení osobnosti žáka, poskytování kompenzace možných neúspěchů – jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu, podporují talent a nadání dětí, vyhraňují zájmy a záliby žáků. Činnost zájmová – aktivity z oblasti VV, PČ, TV, EVV, sportovní, turistické a přírodovědné.

14:40 – 15:00

Osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí.

15:00 – 15:45

Souhrn činností souvisejících s plněním domácích úkolů, opakováním učiva a přípravou na vyučování, využívá se didaktických her, kvízů a soutěží, probíhá hravou a nenásilnou formou, může být realizována i formou vycházek, exkurzí a besed.

15:45 – 17:00

Klidové hry, stolní hry, činnost dle zájmů, postupný odchod domů.

3.3. Režim pracovny

 1. Neopouštíme třídu bez vědomí vychovatelky, každý odchod ze třídy hlásíme.
 2. Bez svolení vychovatelky nesmíme manipulovat s elektrickými přístroji, vypínači a elektrickými zásuvkami.
 3. Nesmíme sami otevírat okna, nevykláníme se z nich, nesaháme na žaluzie a nesedáme na parapety.
 4. Nesmíme manipulovat s nábytkem a lézt po něm, nelezeme pod stoly a židle.
 5. Neběháme v místnostech, chováme se tak, abychom neohrozili sebe ani ostatní.
 6. Neházíme žádnými předměty.
 7. Smíme používat jen předměty zkontrolované paní vychovatelkou.
 8. Hračky a pomůcky ukládáme na předem určená místa.
 9. Nenosíme do školní družiny hračky, peníze a věci, které nesouvisí s prací, pokud jsme se s paní vychovatelkou nedomluvili.
 10. Při každé činnosti se vždy řídíme pokyny vychovatelky a pravidly bezpečnosti práce.
 11. Při pracovních činnostech, které to vyžaduj, kryjeme stoly ochranným ubrusem. 
 12. Na toalety chodíme po jednom a nezamykáme se tam, udržujeme pořádek (toaletní papír a ubrousky nenamáčíme a neházíme je tam, kam nepatří).
 13. Na chodbě nesmíme běhat a skákat po schodech.
 14. Nemanipulujeme s uzávěry ústředního topení.
 15. Při odchodu na zahradu nebo vycházku se převlékáme každý u židličky, na kterou uložíme své oblečení.
 16. Svačíme vždy u stolu, ne na koberci.
 17. Skříně s křídlovými dveřmi, ze kterých si bereme hračky, vždy zavíráme.
 18. Aktovky si po příchodu do školní družiny ukládáme na určené místo. 
 19. Pokud dojde ve třídě k jakémukoliv zranění, neprodleně to oznámíme paní vychovatelce.
 20. Bez dovolení paní vychovatelky si nebereme nic z pracovního stolu paní vychovatelky.
 21. Při všech činnostech si průběžně každý po sobě uklízí.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole, školní družině i v prostorech mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků v prostorách školy, školní družiny nebo mimo školu při akci pořádané školní družinou, žáci hlásí ihned pedagogickému dozoru. Vychovatelky školní družiny provádí prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. Opakovaně provádí poučení v průběhu školního roku. O poučení žáků provádí vychovatelky záznam do třídní knihy.
 2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 3. Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsáno v žákovském průkazu tyto údaje: adresu, telefonní čísla zákonných zástupců do zaměstnání a domů. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten zaměstnanec, který byl svědkem úrazu nebo který se o něm dověděl první.
 4. Pedagogičtí ani nepedagogičtí zaměstnanci nesmí žáky v době činnosti školní družiny bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době činnosti školní družiny.
 5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým zaměstnancem.
 6. Žák se ve škole a v školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům, dbá pokynů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců, dodržuje školní řád školy, odborných učeben a vnitřní řád školní družiny. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.
 7. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, na přezouvání používá přezůvky (bačkory, pantofle, sandály), ne sportovní obuv. Na výtvarnou a sportovní činnost se převléká do vhodného oděvu, který má podepsaný a uložený v látkové tašce v šatně školní družiny.
 8. Žák zachází s pomůckami šetrně, udržuje oddělení i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením, v případě poškození danou věc adekvátně nahradí.
 9. Žák odchází ze třídy a školní družiny jen s vědomím vychovatelky. Za žáka, který byl ve škole, ale do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 10. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, užívání návykových a zdraví škodlivých látek). Žákům je zakázáno vnášet do a ve školní družině užívat návykové látky, jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují (tabákové výrobky, výrobky určené ke kouření, nikotinové sáčky).
 11. Pro činnost školní družiny platí ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZ) ze školního řádu. Pokud školní družina pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvičnu, počítačovou pracovnu, dílnu…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do školní družiny, zájmových kroužků jsou poučeni o BOZ a záznam o tomto poučení je proveden v třídní knize, ve výkazech o kroužku nebo v docházkovém sešitě.
 12. Pitný režim je zajištěn – vlastní zdroje, nápoje ve školní jídelně, nápojový automat ve vestibulu školy.
 13. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy souvisejícími s jeho pobytem a činností ve škole a v školní družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy a školní družiny, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, TU, vychovatelce nebo jinému zaměstnanci školy.
 14. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.
 15. Žáci byli poučeni o správném chování a bezpečnosti během prázdnin, státních svátků a dnů ředitelského volna. Zápis o poučení je proveden ve výkazu činnosti školní družiny.
 16. Žákům naší školy se nedovoluje při činnostech ve školní družině a na akcích pořádaných školou a školní družinou:
 • ubližovat ostatním, zejména slabším a mladším, a zesměšňovat je
 • poškozovat věci druhých
 • používat neslušná slova a gesta
 • nevhodným způsobem projevovat náklonnost k ostatním
 • kouřit a užívat návykové a psychotropní látky

5. Zásady bezpečnosti

5.1. Zahrada

 1. Práce s nářadím – dbáme na bezpečnost svou i kamarádů.
 2. Nesbíráme ovoce a jiné předměty a neházíme s nimi.
 3. Nelezeme přes plot a nenahýbáme se přes něj.
 4. Neopouštíme areál zahrady.
 5. Nechodíme na schody a nevozíme se po zábradlí.
 6. Nestrkáme se navzájem při hrách.

5.2. Vycházky

 1. Chodíme po městě ve dvojicích.
 2. Chodíme vždy po pravé straně.
 3. Na chodníku nikdo nikoho nestrká.
 4. Silnici přecházíme vždy po přechodu.
 5. Před přechodem vždy zastavíme, přechod přecházíme na pokyn vychovatelky najednou a svižně, neutíkáme.
 6. V lese nelezeme po stromech a velkých kamenech, nesaháme na zvířata.
 7. Neházíme klacky a kameny.
 8. Vždy reagujeme na pokyny paní vychovatelky.
 9. Nejíme neznámé a nejedlé plody.

5.3. Tělocvična

 1. Bez dohledu a pokynu paní vychovatelky nepoužíváme žádné nářadí a náčiní.
 2. Respektujeme stanovená pravidla při hrách, závodech a honičkách.

5.4. Hřiště

 1. Nestrkáme se na průlezkách, neproskakujeme je, v zimě je nepoužíváme.
 2. Nemanipulujeme s přenosnými brankami.
 3. Vždy se pohybujeme ve vymezeném prostoru.
 4. Švihadla, skákací gumu, provazy používáme jen ke hře, neuvazujeme si je na tělo.
 5. Nechodíme na hřiště, pokud má mokrý povrch.

5.5. Místnosti

 1. Viz také bod č. 3.3. Režim pracovny.
 2. Nebereme špendlíky a napínáky z nástěnky.
 3. Nehrajeme si s igelitovými sáčky a taškami, nepřetahujeme je přes hlavu.
 4. Neházíme hračky.
 5. Nenosíme do školní družiny nebezpečné předměty.
 6. Chodíme vždy v přezůvkách.
 7. V šatně nikoho nestrkáme, neběháme, nelezeme pod lavičky.
 8. Vždy čekáme na všechny žáky při jakémkoli přesunu.
 9. Před jídelnou se neshromažďujeme u skleněných dveří.
 10. Při pracovních a výtvarných činnostech dáváme obzvlášť pozor na nůžky, nože, svíčky, jehly, špejle atd.

6. Povinná dokumentace

 1. Přihláška do školní družiny
 2. Příloha k přihlášce do školní družiny.pdf
 3. Přehled výchovně vzdělávací práce
 4. Docházkový sešit
 5. Školní vzdělávací program školní družiny „Poznáváme všemi smysly“
 6. Vnitřní řád školní družiny