Přijímací řízení na SŠ

Informace: Přihlášky

Žák má možnost podat 2 přihlášky v 1. kole přijímacího řízení (v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen).

Při vyplňování přihlášky bude použito údajů ze školní matriky v systému pro školní administrativu – Bakaláři, žáci ji dostanou vytištěnou a potvrzenou, pouze doplní údaje vybrané SŠ, popřípadě doplní chybějící údaje na straně A.

Formuláře přihlášek jsou v elektronické podobě podobě k dispozici na webových stránkách MŠMT, a to zde.

Přihláška nemusí být vytištěna barevně, ale musí být oboustranná, nelze akceptovat přihlášku na 2 listech.

Informace: Zápisový lístek

Slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole.

Každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Termíny: Přihlášky

Podklady pro kontrolu údajů budou zákonným zástupcům předány s pololetním vysvědčením ke kontrole a doplnění údajů o zvolených SŠ.

Termíny: Zápisový lístek

Vydávání zápisového lístku bude probíhat v březnu 2022 žákům ve škole proti podpisu, rodiče písemně potvrdí převzetí na formuláři, který žák odevzdá ve škole.

Termíny: Odevzdání přihlášek

Obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021.

Obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2022.

Přihlášky se odevzdávají vždy řediteli příslušné střední školy.

Termíny: Přijímací zkoušky

12. dubna 2022 první řádný termín pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia.

13. dubna 2022 druhý řádný termín pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia.

19. dubna 2022 první řádný termín pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

20. dubna 2022 druhý řádný termín pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

10. května 2022 první náhradní termín pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia a pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

11. května 2022 druhý náhradní termín pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia a pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

Více informací můžete najít zde.

Další informace

Další všeobecné a užitečné informace najdete na webových stránkách MŠMT, a to zde.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte také kontaktovat Mgr. Šárku Eisovou na sarka.eisova@10zskladno.cz. V případě zájmu o schůzku je vhodné domluvit si obsah konzultace předem, a to z důvodu přípravy materiálů, podkladů k tématu, poskytnutí metodického vedení při úkonech přijímacího řízení.

Následující odkazy mohou být nápomocné při rozhodování, případně vyplňování přihlášekwww.infoabsolvent.czwww.cermat.czwww.nuv.cz, www.stredniskoly.czwww.atlasskolstvi.cz a www.kr-stredocesky.cz