Search
Close this search box.

Zápis do prvních tříd

Všeobecné informace

Zápis dětí do kladenských základních škol pro školní rok 2024/2025 byl stanoven na pátek 19. dubna od 14:00 do 18:00 hodin a sobotu 20. dubna 2024 od 9:00 do 12:00 hodin ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna „O školských obvodech spádových základních škol“Touto vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Do dvou prvních tříd pro školní rok 2024/2025 může být přijato 60 žáků. Výuka probíhá v českém jazyce.

Informování o zpracování osobních údajů v rámci správního řízení o přijetí k povinné školní docházce

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do základní školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky.

FORMA A PRŮBĚH ZÁPISU

Rezervace termínů pro zápis do první třídy a evidence žádostí o přijetí pro školní rok 2024/2025 bude probíhat online, a to prostřednictvím služby Zápisy Online s tím, že elektronickou přihlášku bude možné od 2. dubna 2024 najít zde. Online si zároveň zarezervujete přesný čas prezenční formy zápisu.

ONLINE ŽÁDOST O PŘIJETÍ/ŽÁDOST O ODKLAD

Pomocí uvedeného online systému vyplníte elektronickou přihlášku (v případě odkladu nezapomeňte vybrat tuto možnost) a zarezervujte termín pro prezenční formu zápisu. Vzápětí vám bude vygenerována Žádost o přijetí/Žádost o odklad, kterou lze automaticky stáhnout, případně využít odkaz, kterým bude doručena do vašeho e-mailu. Vygenerovanou a vyplněnou žádost doručíte v rezervovaném termínu škole, a to společně s níže uvedenými dokumenty. 

Každé dítě zároveň projde neformální částí zápisu, kdy se seznámí v učebně s prostředím školy.

Přílohy Žádosti o přijetí/Žádosti o odklad:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce

 

U cizinců navíc (ne u azylantů):

 • doklad o druhu pobytu v ČR

 

Jiná osoba než zákonný zástupce:

 • doklad o oprávnění přihlašované dítě zastupovat
 • další dokumenty s informacemi, které chcete předat škole

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Dle výše uvedeného a na základě dalších předpisů a doporučení k přijímání dětí do prvních tříd, jsme povinni dodržovat níže uvedenou posloupnost kritérií pro přijímání dětí do prvních tříd:

 • Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
 • Děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu.
 • Ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna.
 • Děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu.
 • Děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu.
 • Děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu.
 • Děti, jejichž starší sourozenec již školu navštěvuje.
 • Děti, jejichž rodinný příslušník je ve škole zaměstnán.o

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří pro zájemce do prvních tříd proběhly 19. a 20. března 2024.

Třídní schůzky budoucích prvňáčků A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních tříd a přípravné třídy proběhnou 11. června 2024 od 16:00.

ŠKOLKÁČEK

Přípravný kurz je zaměřen na seznámení se školou a jejím prostředím, práci ve škole a budoucími spolužáky.

Proběhnou celkem čtyři lekce, a to 14., 21 a 28. května a 4. června 2024. Začátek vždy od 15:00. Kurz je placený.

VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ A NEPŘIJETÍ

O přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Škola zveřejní přijaté děti rozhodnutím o přijetí, a to na webových stránkách.

Další důležité informace

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitelka rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná. Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 31. května 2024.

Zahájení řízení

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy.

Doplňující informace

Doplňující informace k zápisu je možné najít v oficiálním dokumentu MŠMT – Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce z 16. prosince 2016.

Založení spisu a obsah spisu

 • žádost zákonného zástupce dítěte
 • rozhodnutí ředitelky školy
 • doklad o předání rozhodnutí
 • další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad)
 • souhlas s poskytnutím osobních údajů