Zápis do prvních tříd

Všeobecné informace

Zápis dětí do kladenských základních škol pro školní rok 2023/2024 se koná prezenčním způsobem v pátek 21. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 22. dubna 2023 od 9:00 do 12:00 ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 26/20 „O školských obvodech spádových základních škol“Touto vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Zvláštní zápis ukrajinských dětí do kladenských základních škol pro školní rok 2023/2024 se uskuteční podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) v pondělí 5. června 2023 od 12:00 do 18:00.

Спеціальна реєстрація українських дітей до першого класу кладненських початкових шкіл на 2023/2024 навчальний рік відбудеться відповідно до статті 2 Закону № 67/2022 Зб. законів України „Про освіту“ 5 червня 2023 року з 12:00 до 18:00.

Formuláře a podrobné informace budou poskytnuty ze strany jednotlivých škol, kontakty naleznete na www.mestokladno.cz.

Форми та детальна інформація будуть надані окремими школами, контакти можна знайти на сайті www.mestokladno.cz.

Do 1. ročníku naší školy pro školní rok 2023/2024 může být přijato 60 žáků. Výuka probíhá v českém jazyce.

FORMA A PRŮBĚH ZÁPISU

Rezervace termínů pro zápis do 1. ročníku a evidence žádostí o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 bude probíhat online, a to prostřednictvím služby Zápisy Online s tím, že elektronickou přihlášku bude možné najít od 3. dubna 2023 po kliknutí na následující odkaz, kde si zároveň zarezervujete přesný čas prezenční formy zápisu.

Pomocí uvedeného online systému vyplníte elektronickou přihlášku (v případě odkladu nezapomeňte vybrat tuto možnost) a zarezervujte termín pro prezenční formu zápisu. Vzápětí vám bude vygenerována Žádost o přijetí/Žádost o odklad, kterou lze automaticky stáhnout, případně využít odkaz, kterým bude doručena do vašeho e-mailu. Vygenerovanou a vyplněnou žádost doručíte v rezervovaném termínu škole, a to společně s níže uvedenými dokumenty.
Každé dítě zároveň projde neformální částí zápisu, kdy se seznámí v učebně s prostředím školy.

DOKUMENTY A DALŠÍ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ/ODKLAD

Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad:

 • Rodný list dítěte
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce

U cizinců navíc (ne u azylantů):

 • Doklad o druhu pobytu v ČR

Jiná osoba než zákonný zástupce:

 • Doklad o oprávnění přihlašované dítě zastupovat
 • Další dokumenty s informacemi, které chcete předat škole

UPOZORNĚNÍ

Ti, kteří nevyužijí možnost předběžné online registrace, se zaregistrují v den zápisu v budově školy. Následně budou mít k dispozici pouze zbylé termíny zápisu, které ještě nebyly využity. Zároveň bude vygenerována Žádost o přijetí/odklad.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Dle výše uvedeného a na základě dalších předpisů a doporučení k přijímání dětí do prvních tříd, jsme povinni dodržovat níže uvedenou posloupnost kritérií pro přijímání dětí do prvních tříd:

 • Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
 • Děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu.
 • Ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna.
 • Děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu.
 • Děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu.
 • Děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu.
 • Děti, jejichž starší sourozenec již školu navštěvuje.
 • Děti, jejichž rodinný příslušník je ve škole zaměstnán.

VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ A NEPŘIJETÍ

O přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Škola zveřejní přijaté děti rozhodnutím o přijetí, a to na vstupních dveřích a webových stránkách.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří pro zájemce do prvních tříd budou probíhat 28. a 29. března 2023. Rodičům bude umožněn vstup i do vyučovacích hodin.

PŘÍPRAVNÝ KURZ ŠKOLKÁČEK

Termíny lekcí: 3., 10., 17. a 24. května 2023
Doba trvání: 60 minut
Sraz: v 15:45
Konec lekce: v 17:05 si rodiče převezmou děti
S sebou: přezůvky, pastelky, pití, vše v batůžku či sáčku
Cena všech lekcí: 400 Kč

Platba je nutná předem, a to převodem na účet Spolku Desítka (2500066427/2010).
Do poznámky nezapomeňte uvést jméno a příjmení dítěte.

Třídní schůzky budoucích prvňáčků A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních tříd a přípravné třídy proběhnou 6. června 2023, a to od 16:00.

Další důležité informace

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitelka rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná. Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 31. května 2023.

Zahájení řízení

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy.

Založení spisu a obsah spisu

 • žádost zákonného zástupce dítěte
 • rozhodnutí ředitelky školy
 • doklad o předání rozhodnutí
 • další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad)
 • souhlas s poskytnutím osobních údajů

Ostatní

Doplňující informace k zápisu je možné najít v oficiálním dokumentu MŠMT – Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce z 16. prosince 2016.