Zápis do prvních tříd

Všeobecné informace

Termín zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 byl stanoven na pátek 19. a sobotu 20. dubna 2024. V pátek od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Dle výše uvedeného a na základě dalších předpisů a doporučení k přijímání dětí do prvních tříd, jsme povinni dodržovat níže uvedenou posloupnost kritérií pro přijímání dětí do prvních tříd:

 • Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
 • Děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu.
 • Ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna.
 • Děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu.
 • Děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu.
 • Děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu.
 • Děti, jejichž starší sourozenec již školu navštěvuje.
 • Děti, jejichž rodinný příslušník je ve škole zaměstnán.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří pro zájemce do prvních tříd budou probíhat v březnu 2024. Termíny budou upřesněny.

Třídní schůzky budoucích prvňáčků A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních tříd a přípravné třídy proběhnou 11. června 2024.

Další důležité informace

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitelka rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná. Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 31. května 2023.

Zahájení řízení

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy.

Založení spisu a obsah spisu

 • žádost zákonného zástupce dítěte
 • rozhodnutí ředitelky školy
 • doklad o předání rozhodnutí
 • další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad)
 • souhlas s poskytnutím osobních údajů

Ostatní

Doplňující informace k zápisu je možné najít v oficiálním dokumentu MŠMT – Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce z 16. prosince 2016.