Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/20120

Zveme vás k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020. Zápisy do prvních tříd budou upřesněny na začátku roku 2019. K zápisu se dostavte s občanským průkazem a rodným listem dítěte.

Prosíme, abyste využívali celý čas zápisu, pořadí při zápisu není rozhodující pro přijetí žáka na naší školu. Škola postupuje podle kritérií, která jsou dána.

Kritéria pro příjímání žáků do prvního ročníku:

Zastupitelstvo města Kladna schválilo 14. prosince 2016 s účinností od 1. ledna 2017 obecně závaznou vyhlášku Města Kladna č. 26/16 o školských obvodech spádových základních škol zřizovaných Statutárním městem Kladnem”. Tato vyhláška stanovuje spádové obvody základních škol zřizovaných městem Kladnem.

Dle výše uvedeného a dalších předpisů k přijímání žáků do prvních tříd jsme povinni dodržovat níže uvedenou posloupnost pro zařazení dětí na naši školu pro školní rok 2019/2020.

 1. V první řadě budou zařazeni do seznamu žáků naší školy všichni zájemci ze spádového obvodu naší školy (dle statistiky bychom měli mít pro všechny volnou kapacitu).
 2. Dále budou do seznamu našich žáků zařazeni zájemci z jiných spádových obvodů, kteří mají na naší škole staršího sourozence.
 3. Ve třetím sledu se na naši školu dostanou ostatní zájemci z jiných spádových obvodů města Kladna.
 4. Následně budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Kladna a v jejich obci není základní škola.
 5. Poté budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Kladna a v dané obci je základní škola.
 6. Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými předpisy.
 7. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka příslušné školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.
 8. Období umožňující zapsat dítě do první třídy začíná dnem 12. dubna (od 14:00 do 18:00) a končí dnem 13. dubna 2019 (od 9:00 do 12:00). Po tomto termínu ředitelství školy uzavře zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 a zveřejní pod evidenčním číslem ve vitríně školy, na vstupních dveřích a webových stránkách školy přijaté žáky.

„Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání” bude zasláno zákonnému zástupci na doručenku po uzavření administrativních úkonů spojených se zápisem žáků do prvních tříd.

O přijetí na naši školu zákonný zástupce neobdrží doklad, neboť v tomto případě jeho žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude vyhověno. Originál dokladu o přijetí se zakládá do spisu a je uložen v základní škole. (Pokud situace dovolí – konzultace se zřizovatelem a s ostatními školami – budou seznamy dětí vyvěšeny do týdne.)

Třídní schůzky budoucích prvňáčků

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků proběhnou 6. června 2019 od 17:00.

Dny otevřených dveří

Přesvědčte se sami o vhodnosti naší školy pro vaše děti a využijte rovněž nabídky dnů otevřených dveří, které proběhnou v úterý 19. března a ve středu 20. března 2019 (více informací viz výše). V případě zájmu si budete moci prohlédnout školu v doprovodu žáků druhého stupně. Více informací o dnech otevřených dveří bude doplněno ve formátu PDF.

Všeobecné informace o zápisu

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitelka rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná.

Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 31. května 2019.

Zahájení řízení

Zákonný zástupce žáka musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Formuláře budou k dispozici při zápisu, ale jsou také ke stažení na webových stránkách školy (viz níže). Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy.

Založení spisu a obsah spisu

 • žádost zákonného zástupce dítěte
 • rozhodnutí ředitelky školy
 • doklad o předání rozhodnutí
 • další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad)
 • souhlas s poskytnutím osobních údajů