Zápis do prvních tříd

Všeobecné informace

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 bude probíhat 21. a 22. dubna 2023 (pátek a sobota). V pátek od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří pro zájemce do prvních tříd budou probíhat v březnu 2023. Termíny budou upřesněny.

Třídní schůzky budoucích prvňáčků

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních tříd a přípravné třídy proběhnou 6. června 2023.

Další důležité informace

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitelka rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná. Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 31. května 2022.

Zahájení řízení

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy.

Založení spisu a obsah spisu

  • žádost zákonného zástupce dítěte
  • rozhodnutí ředitelky školy
  • doklad o předání rozhodnutí
  • další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad)
  • souhlas s poskytnutím osobních údajů

Ostatní

Doplňující informace k zápisu je možné najít v oficiálním dokumentu MŠMT – Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce z 16. prosince 2016.