Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Zveme vás k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021. Zápisy do prvních tříd budou probíhat v pátek 24. (od 14:00 do 18:00) a v sobotu 25. dubna 2020 (od 9:00 do 12:00). K zápisu se dostavte s občanským průkazem a rodným listem dítěte.

Prosíme, abyste využívali celý čas zápisu, pořadí při zápisu není rozhodující pro přijetí žáka na naší školu. Škola postupuje podle kritérií, která jsou dána.

Kritéria pro příjímání žáků do prvního ročníku:

Zastupitelstvo města Kladna se na svém zasedání dne 13. března 2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými předpisy.

Dle výše uvedeného a dalších předpisů k přijímání žáků do prvních tříd jsme povinni dodržovat níže uvedenou posloupnost pro zařazení dětí na naši školu pro školní rok 2020/2021.

  1. Žáci ze spádového obvodu naší školy.
  2. Žáci z jiných spádových obvodů města Kladna.
  3. Žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Kladna a v jejich obci není základní škola.
  4. Žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Kladna a v dané obci je základní škola.
  5. Při přijímaní žáků škola přihlédne k tomu, že zapisované dítě má na naší škole staršího sourozence.

Období umožňující zapsat dítě do první třídy bude od pátku 24. (14:00-18:00) do soboty 25. dubna 2020 (9:00-12:00). Po tomto termínu ředitelství školy uzavře zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2020/2021.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka příslušné školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka zveřejní přijaté žáky rozhodnutím o přijetí (hromadné zveřejnění registračních čísel přijatých dětí), a to ve vestibulu školy, na vstupních dveřích a webových stránkách školy.

Třídní schůzky budoucích prvňáčků

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních tříd proběhnou 9. června 2020 od 17:00.

Dny otevřených dveří

Přesvědčte se sami o vhodnosti naší školy pro vaše děti a využijte rovněž nabídky dnů otevřených dveří, které proběhnou v úterý 24. března a ve středu 25. března 2020 (více informací viz výše). V případě zájmu si budete moci prohlédnout školu v doprovodu žáků druhého stupně. Více informací o dnech otevřených dveří najdete ve formátu PDF (bude doplněno).

Všeobecné informace o zápisu

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitelka rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná.

Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 31. května 2020.

Zahájení řízení

Zákonný zástupce žáka musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Formuláře budou k dispozici při zápisu, ale jsou také ke stažení na webových stránkách školy (zde). Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy.

Založení spisu a obsah spisu

  • žádost zákonného zástupce dítěte
  • rozhodnutí ředitelky školy
  • doklad o předání rozhodnutí
  • další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad)
  • souhlas s poskytnutím osobních údajů