Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 26/20 „O školských obvodech spádových základních škol“, přičemž vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy. Zápis bude realizován, vzhledem k mimořádným opatřením vlády reagujících na šíření koronaviru, dle opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a upřednostňuje se podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce (datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, případně dalšími distančními nástroji). Podání přihlášky bez osobní účasti žadatele bude možné v termínu od 14. do 25. dubna 2020 do 12:00 (další informace budou upřesněny na začátku dubna 2020). Osobní předání přihlášky do školy bude umožněno dle aktuální situace od pondělí 20. do čtvrtku 23. dubna 2020 od 9:00 do 12:00, v pátek 24. dubna 2020 od 14:00 do 18:00, a v sobotu 25. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 (další informace budou upřesněny na začátku dubna 2020). Po tomto termínu škola uzavře zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021.

Forma a průběh zápisu:

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 bude probíhat online prostřednictvím služby Zápisy Online s tím, že přihláška bude od 14. dubna 2020 k dispozici zdeDalší informace k této metodě zápisu budou upřesněny na začátku dubna 2020.

Dle výše uvedeného a na základě dalších předpisů a doporučení k přijímání dětí do prvních tříd, jsme povinni dodržovat níže uvedenou posloupnost kritérií pro přijímání dětí do prvních tříd:

 1. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
 2. Děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu.
 3. Ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna.
 4. Děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu.
 5. Děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu.
 6. Děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu.
 7. Děti, jejichž starší sourozenec již školu navštěvuje.
 8. Děti, jejichž rodinný příslušník je ve škole zaměstnán.
Vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce:

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka příslušné školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Škola zveřejní přijaté žáky rozhodnutím o přijetí, a to na vstupních dveřích a webových stránkách.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří, které měly proběhnout v úterý 24. a ve středu 25. března 2020, byly zrušeny, a to bez náhradních termínů (viz zde).

Třídní schůzky budoucích prvňáčků

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních tříd proběhnou 9. června 2020 od 17:00.

Všeobecné informace o zápisu

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitelka rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná. Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 31. května 2020 (stále čekáme na oficiální zprávy, ale vzhledem k situaci bude termín pravděpodobně posunut až do 31. srpna 2020).

Zahájení řízení

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy. Přesná forma žádostí a další informace budou upřesněny na začátku dubna 2020.

Založení spisu a obsah spisu

 • žádost zákonného zástupce dítěte
 • rozhodnutí ředitelky školy
 • doklad o předání rozhodnutí
 • další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad)
 • souhlas s poskytnutím osobních údajů