Zápis do prvních tříd

Všeobecné informace

Zápis dětí do kladenských základních škol pro školní rok 2020/2021 proběhne ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 26/20 „O školských obvodech spádových základních škol“, přičemž vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy. Realizován bude, vzhledem k  mimořádným opatřením vlády reagujících na šíření koronaviru, dle opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a upřednostňuje se podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce (datovou schránkou, e-mailem s  uznávaným elektronickým podpisem, poštou, případně dalšími distančními nástroji). Podání přihlášky bez osobní účasti žadatele je možné v termínu od úterý 14. do soboty 25. dubna 2020 do 12:00. Osobní předání přihlášky do školy bude umožněno dle aktuální situace od pondělí 20. do čtvrtku 23. dubna 2020 od 9:00 do 12:00, v pátek 24. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 25. dubna 2020 od 9:00 do 12:00Po tomto termínu škola uzavře zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021.

Forma a průběh zápisu

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 bude probíhat online, a to prostřednictvím služby Zápisy Online s tím, že elektronickou přihlášku můžete od 14. dubna 2020 najít po kliknutí na následující odkaz.

Pomocí uvedeného online systému posléze vyplníte elektronickou přihlášku (v případě odkladu vyberete tuto možnost). Vzápětí vám bude vygenerována Žádost o přijetí/Žádost o odklad, kterou lze automaticky stáhnout, případně využít odkaz, který bude doručen do vašeho e-mailu. Vygenerovanou Žádost je nezbytné jedním z následujících způsobů doručit škole.

 1. Předání Žádosti o přijetí/Žádosti o odklad bez osobní účasti žadatele od 14. do 25. dubna 2020 do 12:00:
  • poštou: Zákonný zástupce prázdný tiskopis vyplní, případně již vygenerovanou Žádost vytiskne, vlastnoručně podepíše a odešle běžnou poštou. Pozor! Zašlete včas kvůli doručení do určeného termínu.
  • datovou schránkou: Pokud má alespoň jeden ze zákonných zástupců zřízenou datovou schránku, může zaslat vygenerovanou Žádost jejím prostřednictvím. Zprávu poslanou datovou schránkou není nutné podepisovat, postačí, že je z příslušné datové schránky odeslána. Nezáleží, jestli má zákonný zástupce zřízen datovou schránku jako podnikatel nebo jako soukromá osoba. ID datové schránky je hjrhkmk. Pozor! Nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem, vlastníkem, případně jednatelem společnosti.
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: Zákonný zástupce přiloží vygenerovanou Žádost jako přílohu nově vytvořeného e-mailu a odešle na info@10zskladno.czPozor! Prostý e-mail bez uznávaného elektronického podpisu nestačí. Více informací o uznávaném elektronickém podpisu můžete najít např. zde.
 2. Předání Žádosti o přijetí/Žádosti o odklad s osobní účasti žadatele od 20. do 23. dubna 2020 od 9:00 do 12:00, 24. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 a 25. dubna 2020 od 9:00 do 12:00:
  • osobně: Zákonný zástupce tiskopis žádosti nebo vlastní žádost odevzdá v budově školy. V tomto případě dodržujte všechna bezpečnostní a hygienická pravidla stanovená školou v místě předání dokumentu.

Kritéria pro přijímání dětí

Dle výše uvedeného a na základě dalších předpisů a doporučení k přijímání dětí do prvních tříd, jsme povinni dodržovat níže uvedenou posloupnost kritérií pro přijímání dětí do prvních tříd:

 1. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
 2. Děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu.
 3. Ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna.
 4. Děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu.
 5. Děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu.
 6. Děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu.
 7. Děti, jejichž starší sourozenec již školu navštěvuje.
 8. Děti, jejichž rodinný příslušník je ve škole zaměstnán.

Vydávání rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

O přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Škola zveřejní přijaté děti rozhodnutím o přijetí, a to na vstupních dveřích a webových stránkách.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří, které měly proběhnout v úterý 24. a ve středu 25. března 2020, byly zrušeny, a to bez náhradních termínů.

Třídní schůzky budoucích prvňáčků

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních tříd proběhnou vzhledem k mimořádné situaci až v posledním srpnovém týdnu. Informace o pomůckách budou k dispozici dříve, a to na webových stránkách.

Další důležité informace

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitelka rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná. Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 31. května 2020 (stále čekáme na oficiální zprávy, ale vzhledem k situaci bude termín pravděpodobně posunut až do 31. srpna 2020).

Zahájení řízení

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy.

Založení spisu a obsah spisu

 • žádost zákonného zástupce dítěte
 • rozhodnutí ředitelky školy
 • doklad o předání rozhodnutí
 • další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad)
 • souhlas s poskytnutím osobních údajů

Ostatní

Doplňující informace k zápisu je možné najít v oficiálním dokumentu MŠMT – Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce z 16. prosince 2016.