Zápis do prvních tříd

Všeobecné informace

Zápis dětí do kladenských základních škol pro školní rok 2021/2022 proběhne ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 26/20 „O školských obvodech spádových základních škol“, přičemž vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy. V souladu s metodickými doporučeními MŠMT ČR budou letošní zápisy připraveny v distanční podobě. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit příslušné škole do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, případně dalšími distančními nástroji od 1. do 17. dubna 2021 do 12:00. Umožněno bude rovněž osobní podání žádosti ve škole od 6. do 15. dubna 2021 od 9:00 do 12:00, 16. dubna 2021 od 14:00 do 18:00 a 17. dubna 2021 od 9:00 do 12:00 (případně po telefonické domluvě i v jiný čas)Podmínkou je dodržení všech v dané době platných mimořádných protiepidemických opatření.

Do 1. ročníku naší školy pro školní rok 2021/2022 může být přijato 56 žáků. Výuka probíhá v českém jazyce.

Forma a průběh zápisu

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 bude probíhat online, a to prostřednictvím služby Zápisy Online s tím, že elektronickou přihlášku bude možné od 1. dubna 2021 najít po kliknutí na následující odkaz.

Pomocí uvedeného online systému vyplníte elektronickou přihlášku (v případě odkladu nezapomeňte vybrat tuto možnost). Vzápětí vám bude vygenerována Žádost o přijetí/Žádost o odklad, kterou lze automaticky stáhnout, případně využít odkaz, který bude doručen do vašeho e-mailu. Vygenerovanou a vyplněnou (elektronicky/ručně) žádost je nezbytné jedním z níže uvedených způsobů doručit škole, a to společně s níže uvedenými dokumenty.

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ/ODKLAD

 1. Bez osobní účasti žadatele od 1. do 17. dubna 2021 do 12:00:
  1. Poštou: Zákonný zástupce vyplní prázdný tiskopis, případně již vygenerovanou žádost z online systému vytiskne, vlastnoručně podepíše a společně s dalšími dokumenty (viz seznam níže) odešle běžnou poštou.
   • Adresa školy: Základní škola Kladno, C. Boudy 1188, Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno
   • Pozor! Zašlete včas kvůli doručení do určeného termínu, a to na adresu školy.
  2. Datovou schránkou: Pokud má alespoň jeden ze zákonných zástupců zřízenou datovou schránku, může zaslat vygenerovanou žádost a další dokumenty (viz seznam íže) jejím prostřednictvím. Zprávu poslanou datovou schránkou není nutné podepisovat, postačí, že je z příslušné datové schránky odeslána. Nezáleží, jestli má zákonný zástupce zřízen datovou schránku jako podnikatel nebo jako soukromá osoba.
   • ID datové schránky: hjrhkmk
   • Pozor! Nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem, vlastníkem, případně jednatelem společnosti.
  3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: Zákonný zástupce přiloží vygenerovanou žádost a další dokumenty (viz seznam níže) jako přílohy nově vytvořeného e-mailu a odešle na e-mailovou adresu školy.
   • E-mailová adresa: info@10zskladno.cz
   • Pozor! Prostý e-mail bez uznávaného elektronického podpisu nestačí. Více informací o uznávaném elektronickém podpisu můžete najít např. zde.
 2. S osobní účasti žadatele od 6. do 15. dubna 2021 od 9:00 do 12:00, 16. dubna 2021 od 14:00 do 18:00 a 17. dubna 2021 od 9:00 do 12:00 (případně po telefonické domluvě i v jiný čas):
  1. Osobně: Zákonný zástupce žádost odevzdá v budově školy, kde ji společně se všemi dokumenty (viz seznam níže) vloží do připravených desek. Podmínkou je dodržení všech v dané době platných mimořádných protiepidemických opatření.

DOKUMENTY A DALŠÍ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ/ODKLAD

 1. Každá zásilka musí obsahovat:
  1. Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad
  2. Kopii rodného listu dítěte
  3. Kopii průkazu totožnosti zákonného zástupce
 2. U cizinců navíc:
  1. Doklad o druhu pobytu v ČR
 3. Jiná osoba než zákonný zástupce:
  1. Doklad o oprávnění přihlašované dítě zastupovat
  2. Další dokumenty s informacemi, které chcete předat škole

Kritéria pro přijímání dětí

Dle výše uvedeného a na základě dalších předpisů a doporučení k přijímání dětí do prvních tříd, jsme povinni dodržovat níže uvedenou posloupnost kritérií pro přijímání dětí do prvních tříd:

 1. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
 2. Děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu.
 3. Ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna.
 4. Děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu.
 5. Děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu.
 6. Děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu.
 7. Děti, jejichž starší sourozenec již školu navštěvuje.
 8. Děti, jejichž rodinný příslušník je ve škole zaměstnán.

Vydávání rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

O přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Škola zveřejní přijaté děti rozhodnutím o přijetí, a to na vstupních dveřích a webových stránkách.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří pro zájemce do 1. ročníků budou probíhat v březnu 2022. Termíny budou dle epidemiologické situace upřesněny.

Třídní schůzky budoucích prvňáčků

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků proběhnou v červnu 2022. Forma a termíny budou dle epidemiologické situace upřesněny.

Další důležité informace

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitelka rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná. Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 31. května 2021.

Zahájení řízení

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy.

Založení spisu a obsah spisu

 • žádost zákonného zástupce dítěte
 • rozhodnutí ředitelky školy
 • doklad o předání rozhodnutí
 • další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad)
 • souhlas s poskytnutím osobních údajů

Ostatní

Doplňující informace k zápisu je možné najít v oficiálním dokumentu MŠMT – Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce z 16. prosince 2016.