Přijímací řízení

Informace: Přihlášky

Žák má možnost podat 2 přihlášky v 1. kole přijímacího řízení (v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen).

Vyplňování přihlášky je zcela v kompetenci zákonného zástupce/žáka, škola potvrzuje na žádost zákonného zástupce správnost a úplnost údajů uvedených na straně B v přihlášce – to lze za předpokladu, že jsou na straně A vyplněny identifikační údaje o žákovi.

Údaje na straně B vyplňuje žák/zákonný zástupce podle vysvědčení, popř. údajů ze systému pro školní administrativu – Bakaláři (Klasifikace/Pololetní).

Údaje na straně B může vyplnit uchazeč a škola tuto stranu nepotvrzuje v případě, že jsou údaje o prospěchu a chování doloženy ověřenou kopií vysvědčení z 8. a 9. ročníku (popř. 6. a 7. ročníku nebo 4. a 5. ročníku) přílohy přihlášky na střední školy.

Formuláře přihlášek jsou v elektronické podobě podobě k dispozici na webových stránkách MŠMT (zde) a CERMATu (zde).

Žák obdrží 1 vytištěný prázdný formuláře přihlášky s pololetním vysvědčením (lze vyplnit i elektronicky a teprve potom ji vytisknout a odevzdat ve škole ke kontrole).

Přihláška nemusí být vytištěna barevně, ale musí být oboustranná, nelze akceptovat přihlášku na 2 listech.

V rámci předmětu pracovních činností, případně výchovy k životu si žáci budou zkoušet celý formulář vyplňovat ve škole.

Informace: Zápisový lístek

Slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole.

Každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Termíny: Přihlášky

Vydání 1 formuláře přihlášky: 30. ledna 2020

Odevzdání vyplněných přihlášek ke kontrole třídní učitelce a pro potvrzení ředitelkou školy: bude upřesněno na začátku roku 2020

Vrácení potvrzené přihlášky žákovi: bude upřesněno na začátku roku 2020

Termíny: Zápisový lístek

Vydávání pouze proti podpisu zákonného zástupce (tedy osobně, případně pověřené osobě na základě plné moci), nutná identifikace osoby, která dokument přebírá (předložení občanského průkazu).

Termín bude upřesněn na začátku roku 2020.

V ojedinělých případech je možno po podání písemné žádosti zaslat zákonnému zástupci dokument poštou.

Termíny: Odevzdání přihlášek

Do 2. prosince 2019 – obory vzdělání s talentovou zkouškou

Do 2. března 2020 – obory vzdělání bez talentové zkoušky

Přihlášky se odevzdávají vždy řediteli příslušné střední školy.

Termíny: Přijímací zkoušky

Čtyřleté obory vzdělávání: bude upřesněno na začátku roku 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: bude upřesněno na začátku roku 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny obory: bude upřesněno na začátku roku 2020

Další informace

Další všeobecné a užitečné informace najdete na webových stránkách MŠMT, a to zde.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte také kontaktovat Mgr. Šárku Eisovou (sarka.eisova@10zskladno.cz). V případě zájmu o schůzku je vhodné domluvit si obsah konzultace předem, a to z důvodu přípravy materiálů, podkladů k tématu, poskytnutí metodického vedení při úkonech přijímacího řízení.

Následující odkazy mohou být nápomocné při rozhodování, případně vyplňování přihlášekwww.infoabsolvent.czwww.cermat.czwww.nuv.cz, www.stredniskoly.czwww.atlasskolstvi.cz a www.kr-stredocesky.cz