Přijímací řízení

Informace: Přihlášky

Žák má možnost podat 2 přihlášky v 1. kole přijímacího řízení (v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen).

Vyplňování přihlášky je zcela v kompetenci zákonného zástupce/žáka, škola potvrzuje na žádost zákonného zástupce správnost a úplnost údajů uvedených na straně B v přihlášce – to lze za předpokladu, že jsou na straně A vyplněny identifikační údaje o žákovi.

Údaje na straně B vyplňuje žák/zákonný zástupce podle vysvědčení, popř. údajů ze systému pro školní administrativu – Bakaláři (Klasifikace/Pololetní).

Údaje na straně B může vyplnit uchazeč a škola tuto stranu nepotvrzuje v případě, že jsou údaje o prospěchu a chování doloženy ověřenou kopií vysvědčení z 8. a 9. ročníku (popř. 6. a 7. ročníku nebo 4. a 5. ročníku) přílohy přihlášky na střední školy.

Formuláře přihlášek jsou v elektronické podobě podobě k dispozici na webových stránkách MŠMT (zde).

Žák obdrží 1 vytištěný prázdný formuláře přihlášky s pololetním vysvědčením (lze vyplnit i elektronicky a teprve potom ji vytisknout a odevzdat ve škole ke kontrole).

Přihláška nemusí být vytištěna barevně, ale musí být oboustranná, nelze akceptovat přihlášku na 2 listech.

V rámci předmětu pracovních činností, případně výchovy k životu si žáci budou zkoušet celý formulář vyplňovat ve škole.

Informace: Zápisový lístek

Slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole.

Každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Termíny: Přihlášky

Vydání 1 formuláře přihlášky: bude upřesněno na začátku roku 2021

Odevzdání vyplněných přihlášek ke kontrole třídní učitelce a pro potvrzení ředitelkou školy: bude upřesněno na začátku roku 2021

Vrácení potvrzené přihlášky žákovi: bude upřesněno na začátku roku 2021

Termíny: Zápisový lístek

Vydávání pouze proti podpisu zákonného zástupce (tedy osobně, případně pověřené osobě na základě plné moci), nutná identifikace osoby, která dokument přebírá (předložení občanského průkazu).

V ojedinělých případech je možno po podání písemné žádosti zaslat zákonnému zástupci dokument poštou.

Termíny: Odevzdání přihlášek

Bude upřesněno – obory vzdělání s talentovou zkouškou

Bude upřesněno – obory vzdělání bez talentové zkoušky

Přihlášky se odevzdávají vždy řediteli příslušné střední školy.

Termíny: Přijímací zkoušky

Čtyřleté obory vzdělávání: bude upřesněno

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: bude upřesněno

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny obory: bude upřesněno

Další informace

Další všeobecné a užitečné informace najdete na webových stránkách MŠMT, a to zde.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte také kontaktovat Mgr. Šárku Eisovou (sarka.eisova@10zskladno.cz). V případě zájmu o schůzku je vhodné domluvit si obsah konzultace předem, a to z důvodu přípravy materiálů, podkladů k tématu, poskytnutí metodického vedení při úkonech přijímacího řízení.

Následující odkazy mohou být nápomocné při rozhodování, případně vyplňování přihlášekwww.infoabsolvent.czwww.cermat.czwww.nuv.cz, www.stredniskoly.czwww.atlasskolstvi.cz a www.kr-stredocesky.cz