Přijímací řízení

Citace informací MŠMT

Přijímací řízení na víceletá gymnázia

V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

Přijímací řízení na čtyřleté maturitní obory

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

Informace: Přihlášky

Žák má možnost podat 2 přihlášky v 1. kole přijímacího řízení (v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen).

Při vyplňování přihlášky bude použito údajů ze školní matriky v systému pro školní administrativu – Bakaláři, žáci ji dostanou vytištěnou a potvrzenou, pouze doplní údaje vybrané SŠ, popřípadě doplní chybějící údaje na straně A.

Formuláře přihlášek jsou v elektronické podobě podobě k dispozici na webových stránkách MŠMT, a to zde.

Přihláška nemusí být vytištěna barevně, ale musí být oboustranná, nelze akceptovat přihlášku na 2 listech.

V rámci předmětu pracovních činností, případně výchovy k životu si žáci budou zkoušet celý formulář vyplňovat ve škole.

Informace: Zápisový lístek

Slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole.

Každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Termíny: Přihlášky

Podklady pro kontrolu údajů budou zákonným zástupcům předány s pololetním vysvědčením ke kontrole a doplnění údajů o zvolených SŠ.

Do 15. února 2021 budou vytištěné a potvrzené přihlášky žákům předány, aby je mohli odevzdat na zvolené SŠ.

Termíny: Zápisový lístek

Vydávání pouze proti podpisu zákonného zástupce (tedy osobně, případně pověřené osobě na základě plné moci), nutná identifikace osoby, která dokument přebírá (předložení občanského průkazu).

V ojedinělých případech je možno po podání písemné žádosti zaslat zákonnému zástupci dokument poštou.

Termíny: Odevzdání přihlášek

Obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020.

Obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021.

Přihlášky se odevzdávají vždy řediteli příslušné střední školy.

Termíny: Přijímací zkoušky

12.28. dubna 2021 konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníků čtyřletých oborů, pokud jsou vypsány.

22.30. dubna 2021 konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníků oborů vzdělávání bez talentové zkoušky a maturitní zkoušky, pokud jsou vypsány.

13. a 14. dubna 2021 konání JPZ do 1. ročníků čtyřletých oborů.

14. a 15. dubna 2021 konání JPZ pro víceletá gymnázia.

12. a 13. května 2021 náhradní termíny konání JPZ.

Více informací můžete najít zde.

Další informace

Další všeobecné a užitečné informace najdete na webových stránkách MŠMT, a to zde.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte také kontaktovat Mgr. Šárku Eisovou na sarka.eisova@10zskladno.cz. V případě zájmu o schůzku je vhodné domluvit si obsah konzultace předem, a to z důvodu přípravy materiálů, podkladů k tématu, poskytnutí metodického vedení při úkonech přijímacího řízení.

Následující odkazy mohou být nápomocné při rozhodování, případně vyplňování přihlášekwww.infoabsolvent.czwww.cermat.czwww.nuv.cz, www.stredniskoly.czwww.atlasskolstvi.cz a www.kr-stredocesky.cz