Přijímací řízení

Přihlášky

Žák má možnost podat 2 přihlášky v 1. kole přijímacího řízení (v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen).

Vyplňování přihlášky je zcela v kompetenci zákonného zástupce/žáka, škola potvrzuje na žádost zákonného zástupce správnost a úplnost údajů uvedených na straně B v přihlášce – to lze za předpokladu, že jsou na straně A vyplněny identifikační údaje o žákovi.

Údaje na straně B vyplňuje žák/zákonný zástupce podle vysvědčení, popř. údajů ze systému pro školní administrativu – Bakaláři (Klasifikace/Pololetní).

Údaje na straně B může vyplnit uchazeč a škola tuto stranu nepotvrzuje v případě, že jsou údaje o prospěchu a chování doloženy ověřenou kopií vysvědčení z 8. a 9. ročníku – přílohy přihlášky na střední školy.

Formuláře přihlášek jsou v elektronické podobě podobě k dispozici na webových stránkách MŠMT, a to zde.

Žák obdrží 2 vytištěné formuláře přihlášky s pololetním vysvědčením.

Přihláška nemusí být vytištěna barevně, ale musí být oboustranná, nelze akceptovat přihlášku na 2 listech.

Zápisový lístek

Slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole.

Každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Přihlášky

Vydání 2 formulářů přihlášek: (bude upřesněno na začátku roku 2018)

Odevzdání vyplněných přihlášek ke kontrole třídní učitelce a pro potvrzení ředitelkou školy: (bude upřesněno na začátku roku 2018)

Vrácení potvrzené přihlášky žákovi: (bude upřesněno na začátku roku 2018)

Zápisový lístek

Vydávání pouze proti podpisu zákonného zástupce (tedy osobně, případně pověřené osobě na základě plné moci), nutná identifikace osoby, která dokument přebírá (předložení občanského průkazu).

V týdnu (bude upřesněno na začátku roku 2018) v době od 7:30 do 10:00 a od 13:00 do 15:00 v sekretariátu (místnost č. 110 – 1. podlaží hlavní budovy).

V ojedinělých případech je možno po podání písemné žádosti zaslat zákonnému zástupci dokument poštou.

Termíny odevzdání přihlášek

Do 30. listopadu 2017 – umělecké školy a konzervatoře

Do 1. března 2018 – střední školy, gymnázia, odborná učiliště atd.

Přihlášky se odevzdávají vždy řediteli příslušné střední školy.

Termíny přijímacích zkoušek

2. – 15. ledna 2018 – talentové zkoušky

2. – 15. ledna 2018 – gymnázia se sportovní přípravou

15. – 31. ledna 2018 – talentové zkoušky na konzervatoře

12. – 28. dubna 2018 – první kolo přijímacích zkoušek pro obory s maturitou

22. – 30. dubna 2018 – ostatní obory středního vzdělávání

Konkrétní termín vždy stanoví ředitel příslušné střední školy.

Další informace

Další všeobecné a užitečné informace najdete na webových stránkách MŠMT, a to zde.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte také kontaktovat Mgr. Šárku Eisovou (sarka.eisova@10zskladno.cz). V případě zájmu o schůzku (pondělí od 7:15 – 7:30, 14:30 – 15:00) je vhodné domluvit si obsah konzultace předem, a to z důvodu přípravy materiálů, podkladů k tématu, poskytnutí metodického vedení při úkonech přijímacího řízení.

Následující odkazy mohou být nápomocné při rozhodování, případně vyplňování přihlášekwww.infoabsolvent.czwww.cermat.czwww.nuv.cz, www.stredniskoly.czwww.atlasskolstvi.cz a www.kr-stredocesky.cz