Mgr. Markéta Kropáčová

Mgr. Markéta Kropáčová

Co už umíme aneb SHRNUTÍ UČIVA – září 2017

III.B – Aj

1/ spelování celé abecedy (diktátem, spelování slov)

2/ zápis anglické výslovnosti

3/ rozhovory

–       What´s your name? – My name is …

–       How old are you? – I am ….

–       What is this? – This is a table.

–       Who is this? – This is a teacher.

4/ číslovky 1-10 (slovem i písmem)

5/ slovíčka Unit 1

6/ písničky

–       Numbers Chant

–       Open the window

IV.A – Aj

1/ opakování spelování

2/ opakování látky 3.ročníku

–       Sloveso „to be“ – kladný tvar, zápor, otázka

–       Sloveso „have got“ – kladný tvar, zápor, otázka

–       Osobní zájmena

3/ přítomný čas průběhový – Co dělám právě teď.

–       Kladná oznamovací věta

–       Tázací věta

4/ slovíčka Unit 1

5/ nácvik čtení

VI.B – Aj

1/ opakování nepravidelných sloves – minulý čas (pracovní list)

2/ souhrnné opakování slovesných časů, které známe z 1.stupně

3/ práce s učebnicí – Revision Module

–       Tvary slovesa „to be“

–       Státy a národnosti

–       Fráze Odkud jsi?

–       Rodina a moji příbuzní

–       Osobní a přivlastňovací zájmena

IX.C – Aj

–       Module 4

o   Slovní zásoba

o   Poslechová cvičení

o   Porozumění textu

o   Gramatika:

Spekulace (modální slovesa can´t, could, must)

Rozdíl There is X It is

Tvary zájmen se zaměřením na zvratná a zdůrazňovací zájmena

Linkers – výrazy, které napomáhají propojení vyprávění, dopisu atd.

Výrazy enough a too

VIII.B – AjK

1/ pracovní list – Escape from the jungle

–       Opakování minulého času

–       Porozumění poslechu

–       Slovní zásoba

–       Převyprávění příběhu

2/ pracovní list – Talk about myself

–       Slovní zásoba

–       „návod“, jak vyprávět, aby můj příběh zaujal

3/ práce s novou učebnicí Objective PET

–       Představení CDromu

–       Struktura učebnice

–       Unit 1 – sporty

–       Opakování přítomného času prostého

4/ Mezinárodní jazykové zkoušky

–       Úrovně A1, A2, B1, B2

–       Možnosti absolvování

–       Platnost

–       Výhody potvrzené znalosti cizího jazyka

IX.BC – AjK

1/ písemné zamyšlení: Co očekávám od devátého ročníku a co bych chtěl zvládnout.

2/ pracovní list – Jak zlepšit svoje školní výsledky

–       Slovní zásoba

–       Diskuze o možnostech, co je pro mě reálné a co není

3/ poslechová cvičení – porozumění obsahu

VI.A – VKŽ

1/ Čím se zabývá a o čem povídáme v hodinách Výchovy k životu

2/ Člověk v proměnách času

–       Jak vznikl „čas“

–       Původ vzniku dní v týdnu a měsíců

–       Původ křestních jmen a příjmení v českém jazyce

3/ Historie Českých zemí od stěhování národů ke Sv.Václavovi

–       Využití Dějiny udatného národa českého

–       Osobnost Sv.Václava

–       Samostatná domácí práce: Můj patron – významná osobnost minulosti nebo současnosti, která výrazným způsobem proslavila naši zemi (historická osobnost, vědec, umělec, sportovec aj.)

VII.A – VKŽ

1/ Nadnárodní organizace

–       Historie a důvod vzniku

–       EU

–  Historie

–  Členské státy

–  Symboly EU (vlajka, hymna, Den EU,…)

–  EU a Česká republika

–       Další významné organizace

–   NATO

–  ESVO, OECD, G8

–  OSN (se zaměření na UNESCO, UNICEF, WHO)

VIII.B – VKŽ

1/ Člověk jako osobnost

–       Jak se vidím?

–       Temperament vs. Charakter

–       Vlohy, schopnosti, talent, nadání….

–       Vývoj v jednotlivých fázích života

–       Testy:

–  Vidím se stejně jako ostatní?

–  Do které temperamentové skupiny patřím?

IX.C – VKŽ

1/ Člověk jako občan

–       Státní občanství a možnosti jeho udělení

–       Národnost

–       Rodné číslo – k čemu slouží a jak se tvoří

2/ Státní správa a územní samospráva

–       Vysvětlení pojmů

–       Druhy obcí

–       Pravomoci jednotlivých složek – přenesená působnost

–       Kraje České republiky

–       Složení krajských a obecních úřadů

–  Náplň práce a kompetence jednotlivých složek